PROTECTA GROUP raspolaže stručnim i tehničkim kapacitetima koji nam omogućavaju da vam ponudimo ugradnju pouzdanih protivpožarnih sistema priznatih svetskih proizvođača za automatsku dojavu ili gašenje požara.

Osnovni razlozi za projektovanje i instaliranje nekog od posebnih protivpožarnih sistema pored zakonske obaveze jeste istinska potreba da se požar detektuje na vreme u inicijalnoj fazi kako bi mogao da se blagovremeno sanira i ugasi i da se blagovremeno obavi evakuacija ljudi u cilju izbegavanja najtežih posledica i žrtava.

Polazna osnova za izbor protivpožarnog sistema nekog objekta čini njegov požarni rizik,  koji se utvrđuje prilikom sveobuhvatne bezbednosne procene objekata zaštite. Kao i za druge bezbednosne rizike, za određivanje požarnog rizika potrebno je utvrditi sve faktore koji mogu dovesti do nastanka požara, njegovog razvoja i moguće štete. Merama požarne preventive postiže se umanjenje verovatnoće izbijanja požara, a protivpožarnim sistemom se onemogućava neželjeno širenje požara, pa samim tim i potencijalna šteta se svodi na najmanju meru.

Na osnovu Zakona Zaštita od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009) koji se primenjuje od 05.01.2011. godine, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona Zaštita od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 20/2015), koji je stupio na snagu od 04.03.2015.godine, ZAŠTITA OD POŽARA je postala neizostavan element u poslovanju, i svaki Pravni subjekt, odnosno svako Privredno društvo (Pravno lice) i svaki preduzetnik je u obavezi da ima sledeće:

  • Pravila zaštite od požara
  • Plan evakuacije
  • Uputstvo za postupanje u slučaju požara
  • Sanacioni plan
  • Program obuke iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)

Ukoliko PROTECTA GROUP bude Vaš izbor za stručno lice koje će sprovoditi mera zaštite od požara, na kvalitetan i zakonski usaglašen način ćemo Vam pružiti i ceo set pratećih usluga i to:

  • Sprovođenje stručne osnovne obuke zaposlenih i proveru znanja iz oblasti Zaštita od požara;
  • Organizovanje i kontrolu redovnog periodičnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama i propisima;
  • Pravovremeno savetovanje i pružanje preporuka za unapređenje sistema zaštite od požara;
  • Ažurno i analitičko vođenje evidencija i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom Zaštita od požara, kao i svih pratećih Zakonskih izmena;
  • Prisustvo i aktivno učestvovanje pri svakom inspekcijskom nadzoru MUP-a u objektu;

Otklanjanje eventualnih neusaglašenosti i sprovođenje zadatih mera iskazanih u zapisniku o sprovedenoj kontroli MUP-a.