Program prevencije gubitaka prestavlja skup ciljeva i mera usmerenih na minimiziranje i eliminaciju svih faktora koji negativno utiču na poslovanje i vrednosti jednog sistema. Svaki gubitak je direktna posledica postojanja kritičnih tačaka u sistemu, koje nisu kvalitetno bezbednosno markirane. Identifikacija i analiza kritičnih tačaka od strane naših eksperata sa multidisciplinarnim iskustvom predstavlja prvi korak.

Drugi korak je izgradnja strateških resursa na nivou menadžmenta koji se pored obezbeđenja sredstava i alata ogledaju i u afirmaciji bezbednosne kulture u organizaciji.

Treći korak jeste zaokruživanje preciznih zadataka i sprovođenje taktičko – operativnih aktivnosti na prevenciji gubitaka i zaštiti vrednosti sistema. Treba imati u vidu da se program prevencije gubitaka ne sme ograničiti samo na materijalnu formu, već treba da se odnosi na sve gubitke nastale delovanjem različitih činilaca kao na primer:

  • Greške višeg i srednjeg menadžmenta kao i zaposlenih na operativnom nivou;
  • Loše postavljeni procesi i neadekvatno upravljanje resursima;
  • Interne i eksterne krađe informacija, ideja, planova;
  • „Odliv mozgova“ , odlazak ili prelazak obučenih kadrova u konkurentske kompanije;
  • Narušavanje imidža brenda i poslovnog ugleda organizacije;

PROTECTA GROUP Vam vodeći se najboljom i dokazanom svetskom praksom nudi kvalitetnu izradu programa za prevenciju gubitaka čija primena će dovesti do evidentnih pozitivnih efekata po organizaciju, a nakon toga i stručnu i logističku podršku u realizaciji postavljenih zadataka na terenu uz koordinaciju operativno – taktičkih radnji.