Savremene korporacije su naročito ranjive poslovne forme. Povećana ranjivost proizlazi iz činjenice da obuhvataju širok spektar poslovnih resursa kojima se izvršavaju poslovni ciljevi. Otuda i korporativna bezbednost dobija na značaju.

Tim PROTECTA GROUP za korporativnu bezbednost vrši analizu poslova bezbednosti i predlaže rešenja organizacije korporativnih poslova, način izvršenja i kontrole. Permanentnom edukacijom kadrova organizacije, korporativna bezbednost postiže stalno usavršavanje.

Sistem bezbednosti permanentno funkcioniše, ali pitanje koje treba periodično postavljati jeste kakvi su efekti tog sistema i da li se projektovanjem promena na njemu mogu dobiti određeni benefiti po organizaciju ili kompaniju. Top menadžment je fokusiran na osnovni biznis ili prodaju sopstvenog proizvoda tako da često ne prepoznaje kritične tačke sistema, pogotovo ako u svom sastavu nema menadžera bezbednosti ili ako je njegovo mesto organizacijski degradirano.

Stalnom i povremenim analizama sistema bezbednosti utiče se na njegove performanse, mobilnost, očitavaju se nove kritične tačke koje su se u međuvremenu pojavile a nisu adekvatno tretirane i definišu se nove procedure koje sistemski otklanjaju i umanjuju novonastale pretnje. Za kvalitetnu postavku sistema korporativne bezbednosti neophodan je kvalitetan menadžer /revizor/ bezbednosti koji raspolaže adekvatnom sistemskom praksom i stručnim znanjem u domenu bezbednosnog menadžmenta, poznaje pravne okvire i regulativu za sprovođenje aktivnosti iz predmetne oblasti i poseduje širok spektar alata za detekciju i procenu najrazličitijih rizika.

Konstantno ažuriran sistem bezbednosti garantuje uporedni korak sa rastućim rizicima na internom i eksternom planu a samim tim i adekvatan mehanizam zaštite spreman da pravovremeno odgovori na sve faktore ugrožavanja.

PROTECTA GROUP je jedinstvena na regionalnom tržištu jer ima kapacitet da Vam ponudi celokupan proces uvođenja korporativne bezbednosti kao funkcije menadžmenta i da racionalne i upotrebljive preporuke za buduće strateško delovanje i optimizaciju celokupnih bezbednosnih procesa.