Informacije sa kojima raspolaže organizacija predstavljaju, u velikom broju slučajeva poslovnu tajnu. Oticanje takvih podataka može da dovede poslovanje organizacije do linije opstanka. Zaštita podataka od konkurencije mora da bude jedna od osnovnih obaveza organizacije i većina kompanija ima definisanu bezbednosnu politiku koja obrađuje stepen tajnosti podataka i informacija od značaja.

Podaci i informacije mogu biti pohranjeni na različitim sredstvima od klasične dokumentacije, skica i projekata, do digitalnih nosača, CD-ova, USB memorije, servera, Cloud baza i slično. Svaki od pobrojanih objekata ujedno predstavlja i konstantan objekat rizika po gubitak informacija jer postoji verovatnoća od neovlaštenog pristupa i korišćenja do klasičnog gubitka ili oštećenja istih. Takođe čovek kao rukovalac informacijama ili poslovnim tajnama predstavlja ozbiljan izvor rizika, što u praktičnom smislu ima prioritet u bezbednosti informacija.

Najveći deo podataka, u savremenom poslovanju, se generiše i distribuira pomoću računarskih sistema i mora se naglasiti da nije jednostavan način kontrole stvaranja dokumenata i njihove distribucije prema pravim korisnicima. Izradom odgovarajućih procedura u sistemu bezbednosti organizacije, obezbeđuje se smanjenje oticanja podataka i njihova zloupotreba.

Ukoliko želite proveriti stanje i stepen zaštite informacija od značaja ili definisati kompletnu bezbednosnu politiku u zaštiti informacione strukture naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju.