Permanentne promene u savremenoj organizaciji, tehničko – tehnološki napredak, izmene eksternih i internih parametara poslovanja kao i složena socio-ekonomska situacija generišu nastanak i manifestaciju sve šireg spektra rizika koji se mogu negativno, pa čak i fatalno, odraziti na rad organizacija i privrednih subjekata. Često menadžment detektuje određene bezbednosne rizike i shvati da postoji problem ali nije sasvim siguran koji je najbolji način da se oni tretiraju, minimizuju i eliminišu pa su konsultacije sa PROTECTA ekpertskim timom idealno rešenje da se dođe do modela koji bi organizaciji pomogao da se što pre „oporavi“ i ojača svoj bezbednosni potencijal, a samim tim osigura sopstveni rast i razvoj.

Bezbednost je poslovna funkcija savremene organizacije, bez koje nije moguće zamisliti uspešno poslovanje. U tom smislu menadžment organizacije ima zadatak da zaštiti poslovanja i razvije složenu bezbednosnu strukturu koji ima mogućnost da se adekvatno suprotstavi aktuelnim i potencijalnim pretnjama. Naša specijalnost je da pružimo apsolutnu podršku svim poslovnim subjektima u izgradnji optimalnog sistema bezbednosti i da nakon toga efikasno sprovodimo planiranje, organizovanje, realizaciju i kontrolu što znači da mi budemo Vaš menadžment bezbednosti.

Spremni smo da zajedno projektujemo i izgradimo sistem bezbednosti što predstavlja materijalizaciju bezbednosne politike koju će PROTECTA sprovesti u saradnji sa Vašim menadžmentom. Optimalno dizajniran sistem bezbednosti je čvrsta linija zaštite organizacije i osnovni preduslov adekvatnog tretiranja potencijalnih opasnosti iz internog i eksternog okruženja.

Kontaktirajte nas da zajednički sagledamo vrednosti koje štitite, aktuelne potrebe, potencijalne rizike i pretnje i proverimo mogućnosti za optimalnu i adekvatnu zaštitu Vaših interesa.